Kornerston Academy,
2/169, Vengaivasal Main Road,
(Velachery Main Road)
2nd Floor, V.G.R. Complex,
Santhosapuram, (Near Santhosapuram Bus Stop)
Chennai - 600073
Tamil Nadu